Pacienta iemaksa

Pacientu iemaksas un līdzmaksājumu apmēru nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".

Saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, persona veic pacienta iemaksu, kas ir noteikta ar MK Noteikumiem Nr. 1529:

 • 13,52 EUR par katru stacionārā pavadīto dienu, pirmo un pēdējo dienu skaitot kā vienu
 • 4,27 EUR par ambulatoru apmeklējumu

Kopējais pacienta iemaksas apmērspar katru stacionēšanas reizi vienā slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,72 EUR.

Pacienta iemaksu kopsumma par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 569,15 EUR. Izziņu par to, ka pacients kalendāra gada laikā ir samaksājis 569,15 EUR par pacientu iemaksām, izsniedz “Nacionālā veselības dienesta” teritoriālā nodaļa atbilstoši personas uzrādītajiem maksājuma dokumentiem

 

No pacienta iemaksas (ambulatori, stacionārā) ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:

 • Bērni vecumā līdz 18 gadiem – 100%
 • Politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības     dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas – 100% (uzrādot dokumentu)
 • Personas, kas ir sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti vai personas, kuru uzturēšanos citu sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmaksā valsts vai pašvaldība, ārstniecības iestādē, uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu – 100% (uzrādot dokumentu)
 • I grupas invalīdi – 100% (uzrādot dokumentu)
 • Trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu – 100% (uzrādot dokumentu)
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki - 100%  (uzrādot dokumentu)
 • LR  Aizsardzības ministrijas darbinieki– 100% (ar norīkojumu)
 • LR Tieslietu ministrijas darbinieki – 100 % (ar garantijas vēstuli)
 • LR Iekšlietu ministrijas darbinieki – 100% (uzrādot dokumentu)
 •  VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” darbinieki, kas nostrādājuši slimnīcā vairāk par 5 gadiem - 100% (uzrādot dokumentu)
 • Pensionāri, kas nostrādājuši VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca’’ ne mazāk par 20 gadiem un pensionējušies no slimnīcas (pēdējā darba vieta) - 100% (uzrādot dokumentu)
 • VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca’’ darbinieki, kas nostrādājuši slimnīcā ne mazāk par gadu (sākot ar otro gadu) līdz 5 gadiem - 50% (uzrādot dokumentu).