Pacienta līdzmaksājums

Pacientu līdzmaksājumu apmēru nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".

 Sniedzot stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, ārstniecības iestāde papildus pacienta iemaksai var iekasēt pacienta līdzmaksājumu ne vairāk kā 42,69 EUR apmērā par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām:

 • 42,69 EUR par stacionārā izdarītajām operācijām
 • 4,27 EUR par katru ambulatori izdarīto operāciju.

Šo minēto pacienta līdzmaksājumu izlieto ar ārstniecības procesu saistīto tiešo izdevumu segšanai, nodrošinot, ka neveidojas parādsaistības par piegādātajiem ārstniecības līdzekļiem, kas nepieciešami operāciju veikšanai.

No pacienta līdzmaksājuma (ambulatori, stacionārā) ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:

 • Bērni vecumā līdz 18 gadiem – 100%
 • Politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas – 100% (uzrādot dokumentu)
 • Personas, kas ir sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti vai personas, kuru uzturēšanos citu sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmaksā valsts vai pašvaldība, ārstniecības iestādē, uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu – 100% (uzrādot dokumentu)
 • I grupas invalīdi – 100% (uzrādot dokumentu)
 • Trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu – 100% (uzrādot dokumentu)
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki - 100% (uzrādot dokumentu)
 • LR Aizsardzības ministrijas darbinieki ar dienesta pakāpēm – 100% (ar garantijas vēstuli)
 • LR Tieslietu ministrijas darbinieki ar dienesta pakāpēm – 100 % (uzrādot dokumentu)
 • LR Iekšlietu ministrijas darbinieki ar dienesta pakāpēm – 100% (ar garantijas vēstuli)
 • VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca’’ darbinieki, kas nostrādājuši slimnīcā vairāk par 5 gadiem - 100%  (uzrādot dokumentu)
 • Pensionāri, kas nostrādājuši VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca’’ ne mazāk par 20 gadiem un pensionējušies no slimnīcas (pēdējā darba vieta) - 100%  (uzrādot dokumentu)
 • VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca’’ darbinieki, kas nostrādājuši slimnīcā ne mazāk par gadu (sākot ar otro gadu) līdz 5 gadiem - 50% (uzrādot dokumentu).